ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Látogató!
Engedje meg, hogy Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét tájékoztassuk arról, milyen védelemben részesülnek az Ön személyes adatai.
Ez a tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet – GDPR), alapján készült.

 1. Aki a honlap mögött áll, vagyis az Ön személyes adatainak kezelője:
  VT-ELEKTRONIK KFT
  Tevékenységének székhelye: 2700 Cegléd Pesti út 12
  Telefonszáma: +36 30 478-9955
  E-mail címe: info@vtelektronik.hu
  Adószáma: 25168903-2-13
  A GDPR 37. cikke alapján az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, vagyis az Ön személyes adataival kapcsolatban tájékoztatásért hozzánk fordulhat.
  Tárhely szolgáltatónk neve, címe és elérhetősége:
  FlashNet Kft. 2700 Cegléd, Damjanich utca 8/B info@flash-net.hu

Ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségei:
06 (80) 80 40 80

 1. Mikor kerül sor az Ön személyes adatainak kezelésére?

Az oldalon keresztül az „Kapcsolat” menüpont alatt e-mailben tudja felvenni a kapcsolatot közvetlenül velünk. Az Ön által küldött e-mailekről a honlap másolatot nem készít, az a info@vtelektronik.hu e-mail címre, cégünk saját e-mail postafiókjába érkezik. A cég pedig a postafiókon keresztül kizárólag azokat az adatokat kezeli, amelyeket Ön megad részünkre (pl. név, cím telefonszám, adószám stb.)
A honlapon nincsen olyan szolgáltatás, melynek igénybevételéhez regisztráció szükséges.

 1. Mi a személyes adat?
  A GDPR 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adat”:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. Az előző pontban lévő fogalom alapján az alábbiakat kezeli a honlap:

– az Ön által megadott személyes adatok, ha e-mailben részemre megadja az „Árajánlatkérés” menüpont alatt.
Fontos tudnia, hogy a jogi személyek, szervezetek (pl. cégek, társaságok) adatai nem minősülnek a rendelet szerint személyes adatnak, kizárólag a természetes személyek adatai. Így amennyiben valamilyen szervezet nevében természetes személy (pl. kapcsolattartó) veszi fel velünk a kapcsolatot, az ő adatai ugyanolyan védelemben részesülnek.

 1. Adatfeldolgozás
  Az ügyfelek kiszolgálása érdekében az adatkezelésben az alábbi adatfeldolgozók működnek közre: FlashNet Kft.2700 Cegléd,Damjanich utca 8/B info@flash-net.hu
  Amennyiben az adatfeldolgozók módosulnak, jelen tájékoztatót megfelelően frissítjük.
 2. Direkt marketing/hírlevél
  Fontos tudnia azt is, hogy kéretlen leveleket nem küldünk az Ön részére akkor sem, ha e-mailben megkeres a honlap „Ajánlatkérés” menüpontja alatt, ilyen célból adatokat nem gyűjtünk Önről.
 3. Sütik (cookie-k):
  A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.
  www.vtelektronik.hucsak olyan sütiket használ, melyek a rendszer jobb működéséhez szükségesek. A sütikkel adatokat nem tárolunk.
 4. Adatkezeléseink alapelvei:
  Az Ön által e-mailben közölt adatokat a GDPR 5. cikkének megfelelően
  a) jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezelem
  b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötötten)
  c) az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak (adattakarékosan)
  d) minden észszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlöm vagy helyesbítem (pontosan)
  e) a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható (korlátozott tárolással)
  f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben (az integritás és bizalmas jellegnek megfelelően)
  A személyes adatokat az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelhetjük, azaz gyűjthetjük, rögzíthetjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel.
  Amennyiben Ön e-mailben megkeres azzal a céllal, hogy velünk szerződést kössön, illetve szolgáltatásunkat megrendelni kívánja, az iránt érdeklődik, adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, vagyis az adatkezelés ebben az esetben szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (vagyis Ön) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 5. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:
  Ön az adatkezelésről
  o tájékoztatást kérhet,
  o kérheti a kezelt személyes adatok helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
  o tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
  o bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
  o a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
  Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap:https://naih.hu/
  Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
  – adatairól,
  – azok forrásáról,
  – az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
  – időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
  – az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
  – adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
  – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
  A tájékoztatást a kérés érkezésétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb azonban 1 hónapon belül megadjuk Önnek. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatást már kért tőlünk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük azonban abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
  A személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
  Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő legfeljebb 1 hónapon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük ennek okát és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
  Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megvizsgáljuk, és Önt írásban tájékoztatjuk a döntésünkről. Amennyiben az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  Megtagadjuk a kérés teljesítését, ha tudjuk bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet, illetve ha határidőt mulasztok, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
  Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
  Kérem Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg elérhetőségeink valamelyikén.
 6. Egyéb tudnivalók:
  Az Ön személyes adatainak valódiságáért Ön a felelős, amikor azokat közli velünk e-mailben.
  Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
  Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja úgy, hogy elérhetőségeink valamelyikén azt közli velünk. Ugyanakkor tudnia kell, hogy a visszavonás esetlegesen azzal a kockázattal jár, hogy nem tudja igénybe venni tovább a szolgáltatásainkat.
  Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, az adatfeldolgozók esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.
  Külföldre nem továbbítunk adatokat.
  A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetnek bennünket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
  Az adatkezelésben és/vagy adatfeldolgozásban részt vevő közreműködők és munkavállalók előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
  Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
  A használatunkban lévő épületekben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak, ezért – habár mindent megteszünk az adatkezelés biztonsága érdekében – a weblapon keresztül történő adattovábbításért nem tudunk teljes felelősséget vállalni.
 7. További tájékoztatásért hozzánk fordulhat:

VT-ELEKTRONIK KFT

Tevékenységének székhelye: 2700 Cegléd Pesti út 12
Telefonszáma: +36 30 478-9955
E-mail címe: info@vtelektronik.hu